EvH-IT

Uw kantoorautomatisering geregeld zonder poespas!
Support tool


1
Algemene voorwaarden EvH-IT
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
Opdrachtnemer: EvH-IT
Opdrachtgever: * (de wederpartij van Opdrachtnemer) Opdracht: * (de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.)
Artikel 2 Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever(s), waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.
2. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met Opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.
3. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
4. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk, zelfs indien de Opdrachtgever andere voorwaarden hanteert. Indien deze voorwaarden strijdig zijn met de door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, prevaleren deze voorwaarden, behoudens indien en voor zover de voorwaarden van de Opdrachtgever schriftelijk door Opdrachtnemer zijn geaccepteerd.
Artikel 3 Offertes
1. Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend en vervallen uiterlijk 1 maand na datum van offerteaanbieding, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. De in de offertes van Opdrachtnemer genoemde levertijden en andere termijnen zijn globaal en slechts informatief; overschrijding ervan geeft de potentiële Opdrachtgever geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele prijsaanpassingen door toeleveranciers van Opdrachtnemer.
4. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals: verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
5. Een aanbieding of prijsopgave bindt Opdrachtnemer niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht.
6. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Indien na de opdrachtbevestiging in één of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.
7. Prijsverhogingen gegrond op één van de voorgaande leden zullen door Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk aan Opdrachtgever worden medegedeeld. Indien de
prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel
2
van de opgegeven prijs.
9. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4 Informatieverstrekking
1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, welke Opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht, in de gewenste vorm in het bezit komen van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
Artikel 5 Opdrachtuitvoering
1. Opdrachtnemer zal zich inspannen de door haar uit te voeren opdrachten naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
2. Opdrachtnemer treedt in overleg met de Opdrachtgever over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en geeft indien wenselijk een indicatie met betrekking tot de tijdsplanning.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de Opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden indien dit zijns inziens een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
4. De door Opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtnemer is bij een overschrijding van de levertijd, die geen fatale termijn is, pas in verzuim nadat de Opdrachtgever c.q. koper Opdrachtnemer door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn van de nakoming heeft gesteld, terwijl nakoming door Opdrachtnemer binnen die termijn is uitgebleven.
5. Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop Opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden of de overeengekomen leveringen zal moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
6. Indien een dergelijke wijziging der omstandigheden ongeacht de voorzien baarheid zal plaatsvinden, zodat vertraging wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van de (op)levering dienovereenkomstig verschoven onverminderd met het in punt 6 bepaalde voor het geval dat Opdrachtnemer door overmacht een overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen.
7. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Opdrachtnemer naar gelang van de werkzaamheden en/of leveringen die tot een fase behoren uitstellen totdat de Opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en alle financiële verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan.
8. Indien Opdrachtnemer zorg draagt voor het vervoer van zaken, daaronder begrepen materialen, informatiedragers en apparatuur, geschiedt dat steeds voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 6 Meerwerk
1. Indien door additionele wensen van Opdrachtgever de prestatie welke Opdrachtnemer moet leveren wordt gewijzigd c.q. verzwaard c.q. uitgebreid, is er sprake van meerwerk welke voor vergoeding in aanmerking komt. Indien Opdrachtnemer meent dat van meerwerk sprake is c.q. zal zijn, zal zij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk melding maken aan Opdrachtgever. Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, indien binnen vijf dagen na kennisgeving geen schriftelijk bericht door Opdrachtnemer is ontvangen.
3
2 In afwijking van lid 1, brengt Opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
Artikel 7 Opslag informatie
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en andere informatiedragers van Opdrachtgever, daar deze immer worden geacht kopieën te zijn van de in bezit van Opdrachtgever zijnde originelen.
2. De Opdrachtgever wordt geacht een back-up te hebben gemaakt van zijn bestanden, voordat Opdrachtnemer aanvangt met de werkzaamheden.
Artikel 8 Overmacht
1. Partijen hoeven verplichting niet na te komen als zij worden gehinderd door omstandigheden die niet te wijten is aan schuld, en - volgens de wet - ook niet wanneer een rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt verstaan - naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen - alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen hun verplichtingen tijdens de situatie van overmacht uitstellen. Duurt de situatie van overmacht langer dan twee maanden, dan mogen alle partijen ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Is Opdrachtnemer op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, materieel of immaterieel, die de Opdrachtgever of enige derde lijdt bij toepassing of gebruik van het resultaat van de diensten, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan of voor het tenietgaan van zaken die door de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld of ter bewerking zijn gegeven, wanneer de aard van de opdracht beschadiging of tenietgaan of het risico daarvan meebrengt.
3. Met inachtneming van het bepaalde onder 9.1 en 9.2 is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens de Opdrachtgever beperkt tot de prijs van dat deel van de opdracht waar de aansprakelijkheid op ziet met dien verstande dat als sprake is van een overeenkomst voor langere duur (ten minste drie maanden), de aansprakelijkheid beperkt is tot de prijs van de facturen over de laatste drie maanden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevend personeel.
4. Tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of haar leidinggevend personeel, vervalt iedere eventuele aansprakelijkheid indien:
4
a. de Opdrachtgever heeft nagelaten eventuele gebreken of schade als gevolg van diensten binnen veertien dagen na de ontdekking van die gebreken of schade aan Opdrachtnemer te melden; of
b. zes maanden verlopen zijn na de melding als onder a. bedoeld (als in redelijkheid bezien) en gedurende die periode geen verdere stappen ondernomen zijn; of in ieder geval, indien
c. een jaar verlopen is na het versturen van de eindfactuur van Opdrachtnemer.
5. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke (ergo indirecte schade), door welke oorzaak ook ontstaan.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
1. Opdrachtnemer behoudt zich het eigendomsrecht van de aan de Opdrachtgever geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de Opdrachtgever geleverde zaken voor, totdat al haar vorderingen op de Opdrachtgever ter zake van de tegenprestatie voor door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever krachtens enige overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken, ter zake van de tegenprestatie voor door Opdrachtnemer krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichten of te verrichten werkzaamheden en ter zake van schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hiervoor bedoelde overeenkomsten, zijn voldaan.
2. Zolang de eigendom der zaken niet op de Opdrachtgever is overgegaan, mag deze zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens het bepaalde in het volgende lid.
3. Het is de Opdrachtgever toegestaan om de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijfsvoering aan derden te verkopen en af te leveren. Buiten dit geval is de Opdrachtgever gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer te bewaren. Bij overtreding van de bovenstaande bepalingen wordt de vergoeding ongeacht andersluidend beding, terstond en ten volle opeisbaar.
4. Opdrachtnemer is hierbij door de Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te doen nemen zonder enige gerechtelijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De Opdrachtgever dient hiertoe haar medewerking te verlenen op straffe van een boete van vierhonderd drieënvijftig euro en achtenzeventig cent (€ 453,78) per dag dat zij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming door Opdrachtnemer wordt de overeenkomst niet ontbonden, tenzij Opdrachtnemer de Opdrachtgever iets anders heeft meegedeeld.
5. Wil Opdrachtgever zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Opdrachtnemer – of door deze aan te wijzen derden – om alle locaties waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.
Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 12 Vrijwaringen
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de
5
Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 13 Garantie
Opdrachtnemer verleent slechts garantie ten aanzien van de geleverde diensten of het geleverde, indien en voor zover ten aanzien van de geleverde diensten of het geleverde een leverancier jegens Opdrachtnemer tot enige vorm van garantie gehouden is. Voor Opdrachtnemer strekt de garantie nimmer verder dan de garantie verleend door deze leverancier.
Artikel 14 Betalingsvoorwaarden
1. Betaling moet binnen twee weken na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij anders is overeengekomen.
2. Na de vervaldatum is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer het recht de wettelijke handelsrente te berekenen. Opdrachtgever berekent de rente over het te betalen bedrag vanaf het moment dat Opdrachtgever verzuim is, totdat het bedrag volledig is betaald. De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie bedragen elke keer 15% van de hoofdsom en zijn voor rekening van Opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
Artikel 15 Reclame
1. Eventuele reclames met betrekking tot verleende diensten en/of geleverde producten en/of werkzaamheden en/of factuur c.q. declaratiebedragen dienen binnen 14 dagen na ontvangst van de diensten en/of leveringen of de daarop betrekking hebbende facturen schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclame betrekking heeft. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen ze niet meer ontvangen worden en wordt de Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Bij gebreken die niet bij ontvangst van geleverde diensten konden worden ontdekt, begint de genoemde termijn van 14 dagen op het moment dat het gebrek kon worden ontdekt. De Opdrachtgever dient te bewijzen dat hij het gebrek niet eerder had kunnen ontdekken.
2. De bewijslast dat het afgeleverde niet beantwoordt aan de overeenkomst rust op de Opdrachtgever.
3. Ingeval van een klacht over de verleende diensten en/of geleverde producten is de Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer de gelegenheid te geven om de gegrondheid van de klacht na te gaan; hij zal Opdrachtnemer de gelegenheid geven de zaken waarover werd geklaagd te onderzoeken en deze zo nodig voor onderzoek mee te nemen. Ook zal de Opdrachtgever meewerken aan het onderzoek van Opdrachtnemer, voor zover dat in redelijkheid van hem gevergd kan worden. De Opdrachtgever zal niets doen waardoor het vaststellen van de gegrondheid van de klacht wordt bemoeilijkt. Opdrachtnemer is verplicht het
6
onderzoek op de minst bezwarende wijze te verrichten. Alle redelijke kosten van dit onderzoek komen ten laste van de Opdrachtgever, indien de klacht ongegrond is gebleken.
4. Ook indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van de te verrichten diensten bestaan, onverlet de bevoegdheid van de Opdrachtgever om zich op een wettelijk opschortingrecht te beroepen.
.
Artikel 16 Opzegging
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
Artikel 17 Opschorting en ontbinding
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
3. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
Artikel 18 Geschillen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze voorwaarden, alsmede op de overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing. Ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of wanneer Opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.
Alle geschillen, van welke aard ook – daaronder begrepen die, welke slechts door één der beide partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten die daarvan uitvloeisel zijn tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan, zullen onder uitsluiting van de competentie van iedere andere instantie worden beslecht door de bevoegde rechter waaronder de feitelijke vestigingsplaats van Opdrachtnemer ressorteert.
7
Artikel 19 Wijzigingen
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel waar Opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.